Aylık arşiv: Ağustos 2012

İcra Kefaleti, Kefil Aleyhine İcra Takibi, İhtiyati Haciz

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/12-22 K:2010/60 T:10.02.2010 İCRA KEFALETİ İLAMLI TAKİP İHTİYATİ HACİZ Özet İcra dairesindeki kefaletler ilam hükmündedir. İhtiyati haciz sırasında verilen icra kefaleti geçerlidir. Ancak takip kesinleşmeden icra kefiline icra emri gönderilemez. 2004 s. Yasa m. 38 Taraflar arasında şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne, davacıya gönderilen Devamı [...]

Tüketici Kredisi Nedeniyle İcra Takibi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2009/10613 K:2010/2575 T:03.03.2010 Tüketici Kredisi Muacceliyet Özet Muacceliyet şartının gerçekleşmesi için bunun sözleşmede kararlaştırılmış olması, tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödememesi ve en az bir hafta süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulması gerekir. 4077 s. Yasa m. 10 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı Devamı [...]

Zamanaşımına Uğrayan Bono İcra Takibi, Yazılı Delil Başlangıcı, Alacaklının Hakları

T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi E:2010/1655 K:2010/5088 T:25.03.2010 ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO YAZILI DELİL BAŞLANGICI ALACAKLININ HAKLARI Özet Ticaret Kanunu hükümlerine göre zamanaşımına uğramış bir bonoda yazılı olan alacak, temel ilişkiye dayanılarak genel hükümlere göre istenebilir. Ticaret Kununu yönünden zamanaşımına uğramış bir bono yazılı delil başlangıcı niteliğindedir. O halde; temel ilişkiye dayanılarak açılan alacak davasında borç Devamı [...]

İşe İade Davasından Doğan Alacaklar, İcra İnkar Tazminatı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/9-418 K:2010/505 T:13.10.2010 İŞE İADE DAVASINDAN DOĞAN ALACAKLAR İCRA İNKAR TAZMİNATI Özet Davacı işçinin iş akdinin feshedildiği tarihte aldığı ücret taraflar arasında ihtilaflı değildir. Bu durumda, söz konusu ücrete göre hesaplanan dört aylık ücret ve işe başlatmama tazminatına icra inkar tazminatı verilmelidir. Hesaba esas ücret bilindiğine göre alacağın likit olduğu kabul edilmelidir. Taraflar arasındaki Devamı [...]

Açığa Atılan İmza, Boş Senet İcra Takibi

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2011/6911 K:2011/8369 T:22.06.2011 İŞE GİRERKEN TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET DAVAYA KONU SENETTE AÇIĞA ATILAN İMZA Özet Davalı hakkında dava konusu senetle ilgili olarak "Açığa Atılı İmzanın Kötüye Kullanılması" suçundan dava açıldığı ve ceza davasının halen derdest olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. BK'nın 53. Maddesi uyarınca maddi vakıayı saptayan ceza mahkemesi kararlarının hukuk hakimini Devamı [...]