Ankara Avukat

Kira Alacağı Nedeniyle İcra Takibi , Borca İtiraz , Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi E:2012/4241 K:2012/6067 T:17.04.2012 Kira Alacağı Nedeniyle Takip Borca İtiraz İtirazın İptali Davası Zamanaşımı Zamanaşımının Kesilmesi Özet Borçlar Kanunu'nun 133/2. maddesi hükmü gereğince, alacaklının borçlu aleyhine icra takibine başlaması işleyen zamanaşımını kesen bir nedendir. Her ne kadar icra takibinde ödeme emri borçluya tebliğ edilmemiş ise de, İİK'nın 58. maddesi uyarınca icra memuruna yazılı veya Devamı [...]