İcra Davaları

Haciz Kararlı Araç

Haciz Kararlı Araç Soru; Yaklaşık 2 yıl önce ikinci el bir araç satın almıştım, aldıktan 1 sene sonra aracımı da satmak zorunda kalmıştım.  Aracı sattığım şahıs, ruhsatın sahibinden vekalet de almasına rağmen aylarca arabayı kendi üstüne kaydettirmemiş. Bu aracın ilk sahibi ise borçlu olduğundan dolayı ve araç da halen borçlu olan ilk sahibinin üzerinde kayıtlı olduğundan haciz kararı ile araca el koymuşlar. Aracı sattığım kişi de sorumlu olarak Devamı [...]

Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2009/18-364 K:2009/428 T:14.10.2009 MENFİ TESPİT Taraflar arasındaki "Menfi Tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 13. Hukuk Mahkemesince asıl ve birleşen davalann kabulüne dair verilen 22.5.2008 gün ve 419-186 sayılı karann incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 20.1.2009 gün ve 2008/10288-2009/292 sayılı ilamı ile; (...Dosyadaki yazılara, karann dayandığı Devamı [...]

İcra Hukuku Borçlu Olmadığının Tespiti

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2009/4860 K:2009/11605 T:15.10.2009 İCRA HUKUKU BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ALACAKLININ DAVRANIŞI HUKUKİ YARAR KOŞULU Özet Davalı idare elektrik borçlusu olarak gördüğü kişiye karşı icra takibi yapmış, borçlunun itirazıyla takip durmuştur. Bundan sonra borçlu elektrik abonesi olmadığından bahisle borçlu olmadığının tespitini dava etmiş bu arada davalı idare borçlu hakkında işlem yapmayacağını haricen Devamı [...]

İcrada İpoteğin Kaldırılması

T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi E:2009/10370 K:2009/11327 T:21.10.2009 İpoteğin Kaldırılması Özet Mahkemece, ipotek kesin borç ipoteğine ilişkin bulunduğundan, taraflardan alacaklının ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapıp yapmadığı saptanmalı, icra takibi varsa bu dosya getirtilmeli, resmi akit tablosundaki sözleşme hükümlerini gözetmek suretiyle alacaklının anapara dışında isteyebileceği gecikme faizi ile icra takibi yapılmışsa takip Devamı [...]

İcra Takibi İstihkak Davası

T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E:2008/19610 K:2010/299 T:21.01.2010 İSTİHKAK DAVASI Özet Haciz adresinin ve hacizli malların borçluya ait olduğu kanıtlanamadığından; 3. kişi tarafından açılan davanın kabulü gerekir. Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davacı (3.Kişi) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan Devamı [...]