ankara avukat

Haciz Kararlı Araç

Haciz Kararlı Araç Soru; Yaklaşık 2 yıl önce ikinci el bir araç satın almıştım, aldıktan 1 sene sonra aracımı da satmak zorunda kalmıştım.  Aracı sattığım şahıs, ruhsatın sahibinden vekalet de almasına rağmen aylarca arabayı kendi üstüne kaydettirmemiş. Bu aracın ilk sahibi ise borçlu olduğundan dolayı ve araç da halen borçlu olan ilk sahibinin üzerinde kayıtlı olduğundan haciz kararı ile araca el koymuşlar. Aracı sattığım kişi de sorumlu olarak Devamı [...]

İcra Takibi İstihkak Davası

T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E:2008/19610 K:2010/299 T:21.01.2010 İSTİHKAK DAVASI Özet Haciz adresinin ve hacizli malların borçluya ait olduğu kanıtlanamadığından; 3. kişi tarafından açılan davanın kabulü gerekir. Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davacı (3.Kişi) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan Devamı [...]

Açığa Atılan İmza, Boş Senet İcra Takibi

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2011/6911 K:2011/8369 T:22.06.2011 İŞE GİRERKEN TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET DAVAYA KONU SENETTE AÇIĞA ATILAN İMZA Özet Davalı hakkında dava konusu senetle ilgili olarak "Açığa Atılı İmzanın Kötüye Kullanılması" suçundan dava açıldığı ve ceza davasının halen derdest olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. BK'nın 53. Maddesi uyarınca maddi vakıayı saptayan ceza mahkemesi kararlarının hukuk hakimini Devamı [...]

Kira Alacağı Nedeniyle İcra Takibi , Borca İtiraz , Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi E:2012/4241 K:2012/6067 T:17.04.2012 Kira Alacağı Nedeniyle Takip Borca İtiraz İtirazın İptali Davası Zamanaşımı Zamanaşımının Kesilmesi Özet Borçlar Kanunu'nun 133/2. maddesi hükmü gereğince, alacaklının borçlu aleyhine icra takibine başlaması işleyen zamanaşımını kesen bir nedendir. Her ne kadar icra takibinde ödeme emri borçluya tebliğ edilmemiş ise de, İİK'nın 58. maddesi uyarınca icra memuruna yazılı veya Devamı [...]