ankara icra avukatı

İşe İade Davasından Doğan Alacaklar, İcra İnkar Tazminatı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/9-418 K:2010/505 T:13.10.2010 İŞE İADE DAVASINDAN DOĞAN ALACAKLAR İCRA İNKAR TAZMİNATI Özet Davacı işçinin iş akdinin feshedildiği tarihte aldığı ücret taraflar arasında ihtilaflı değildir. Bu durumda, söz konusu ücrete göre hesaplanan dört aylık ücret ve işe başlatmama tazminatına icra inkar tazminatı verilmelidir. Hesaba esas ücret bilindiğine göre alacağın likit olduğu kabul edilmelidir. Taraflar arasındaki Devamı [...]

Kira Alacağı Nedeniyle İcra Takibi , Borca İtiraz , Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi E:2012/4241 K:2012/6067 T:17.04.2012 Kira Alacağı Nedeniyle Takip Borca İtiraz İtirazın İptali Davası Zamanaşımı Zamanaşımının Kesilmesi Özet Borçlar Kanunu'nun 133/2. maddesi hükmü gereğince, alacaklının borçlu aleyhine icra takibine başlaması işleyen zamanaşımını kesen bir nedendir. Her ne kadar icra takibinde ödeme emri borçluya tebliğ edilmemiş ise de, İİK'nın 58. maddesi uyarınca icra memuruna yazılı veya Devamı [...]