ankara icra avukatıları

Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2009/18-364 K:2009/428 T:14.10.2009 MENFİ TESPİT Taraflar arasındaki "Menfi Tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 13. Hukuk Mahkemesince asıl ve birleşen davalann kabulüne dair verilen 22.5.2008 gün ve 419-186 sayılı karann incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 20.1.2009 gün ve 2008/10288-2009/292 sayılı ilamı ile; (...Dosyadaki yazılara, karann dayandığı Devamı [...]