icra avukatı ankara

İcra Hukuku Borçlu Olmadığının Tespiti

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2009/4860 K:2009/11605 T:15.10.2009 İCRA HUKUKU BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ALACAKLININ DAVRANIŞI HUKUKİ YARAR KOŞULU Özet Davalı idare elektrik borçlusu olarak gördüğü kişiye karşı icra takibi yapmış, borçlunun itirazıyla takip durmuştur. Bundan sonra borçlu elektrik abonesi olmadığından bahisle borçlu olmadığının tespitini dava etmiş bu arada davalı idare borçlu hakkında işlem yapmayacağını haricen Devamı [...]

Zamanaşımına Uğrayan Bono İcra Takibi, Yazılı Delil Başlangıcı, Alacaklının Hakları

T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi E:2010/1655 K:2010/5088 T:25.03.2010 ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO YAZILI DELİL BAŞLANGICI ALACAKLININ HAKLARI Özet Ticaret Kanunu hükümlerine göre zamanaşımına uğramış bir bonoda yazılı olan alacak, temel ilişkiye dayanılarak genel hükümlere göre istenebilir. Ticaret Kununu yönünden zamanaşımına uğramış bir bono yazılı delil başlangıcı niteliğindedir. O halde; temel ilişkiye dayanılarak açılan alacak davasında borç Devamı [...]

İcra İnkar Tazminatı , İcra Avukatlık Ücreti

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2011/13019 K:2012/3580 T:22.02.2012 İCRA İNKAR TAZMİNATI AVUKATLIK ÜCRETİ Özet Borçlu yalnız başına borcun miktarını tespit edebiliyor ise o alacak likittir ve de itiraz halinde tazminat gerektirir. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi Devamı [...]