icra avukatları ankara

Ankara’da İcra Avukatı Olmanın Dezavantajları

Ankara’da icra avukatlığı yapıyorsanız güzel sonuçların yanında bu işin elbette dezavantajları da bulunuyor 0lacaktır elbette. Her güzel işin bir zorluğu ve zor anlar var elbette. Özellikle bu meslek avukatlık ve birde üstüne üstlük icra kanalı çalışmaları ise kişiyi daha zor günler bekliyor. Aslında ben duygusal değilim ve her işimi başarı ile yapıyorum diyor olabilirsiniz. Ama muhakkak ki mesai bitiminde sizin yaşadığınız o günkü kötü ve insanları yaralan Devamı [...]

Tüketici Kredisine Kefillik

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2009/8090 K:2009/15409 T:10.07.2009 TÜKETİCİ KREDİSİ KEFİLLİK ÖNCE ASILA MÜRACAAT Özet Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez" düzenlemesini getirmiştir. Bu nedenledir ki; alacaklı banka, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip semeresiz kalmadıkça kefillerden borcun ifasını isteyemez. Yasanın bu hükmü emredici Devamı [...]

İcra Takibi İstihkak Davası

T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E:2008/19610 K:2010/299 T:21.01.2010 İSTİHKAK DAVASI Özet Haciz adresinin ve hacizli malların borçluya ait olduğu kanıtlanamadığından; 3. kişi tarafından açılan davanın kabulü gerekir. Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davacı (3.Kişi) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan Devamı [...]

Açığa Atılan İmza, Boş Senet İcra Takibi

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2011/6911 K:2011/8369 T:22.06.2011 İŞE GİRERKEN TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET DAVAYA KONU SENETTE AÇIĞA ATILAN İMZA Özet Davalı hakkında dava konusu senetle ilgili olarak "Açığa Atılı İmzanın Kötüye Kullanılması" suçundan dava açıldığı ve ceza davasının halen derdest olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. BK'nın 53. Maddesi uyarınca maddi vakıayı saptayan ceza mahkemesi kararlarının hukuk hakimini Devamı [...]